Tuyển nhân viên kế toán

Tuyển nhân viên kế toán Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý ( in mã vạch) Tờ khai thuế thu nhập CN quí - Mẫu 02/KK-TNCN theo quí (in mã vạch) Báo cáo sử dụng hóa đơn quí. Hạn nộp tờ khai : hạn chót 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý Bộ hồ sơ quyết toán thuế gồm : - Tờ khai tự quyết tóan thuế TNDN - Mẫu 03/TNDN (In mã vạch) - Kết quả hoạt động SXKD - Phụ lục 03-1A (In mã vạch) - Quyết toán thuế TNCN- Mẫu Tờ khai 05/KK-TNCN (In mã vạch)

Xem